Regulamin

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania ze sklepu internetowego NeoAntyk Anna Kubacka.

1. Warunki ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia i korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.neoantyk.pl zwanym dalej „Sklepem Internetowym NeoAntyk”.


1.2. Sklep internetowy NeoAntyk jest zarządzany i prowadzony przez NeoAntyk Anna Kubacka, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki (Administrator).


1.3. Dane firmy:
NeoAntyk Anna Kubacka
ul. Północna 5
62-006 Kobylnica
tel. (+48) 504-44-54-55
e-mail: neoantyk@gmail.com


1.4. Kontakt ze Sklepem internetowym NeoAntyk jest możliwy od poniedziałku do niedzieli 8:00 do 21:00 pod numerami telefonu (+48) 504-44-54-55 oraz (+48) 500-600-054, pod adresem e-mail: neoantyk@gmail.com , jak również przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.


1.5. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).


1.6. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie danych osobowych.


1.7. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego NeoAntyk są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem.


1.8. Sklep internetowy NeoAntyk oraz poszczególne jego elementy podlegają ochronie prawnej.


 

2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

2.1. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep Internetowy NeoAntyk – NeoAntyk Anna Kubacka.


2.2. Sklep internetowy NeoAntyk – prowadzony w języku polskim przez Administratora serwis internetowy wraz z poszczególnymi jego elementami utrzymywany przez Administratora w domenie www.neoantyk.pl , umożliwiający świadczenie Usług – dokonywanie zakupu Produktów za pośrednictwem Internetu.


2.3. Usługa – odpłatna działalność świadczona przez Administratora w ramach Sklepu internetowego NeoAntyk za pośrednictwem Internetu, polegająca na sprzedaży Produktów.


2.4. Produkt/y – meble i akcesoria.


2.5. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep internetowy NeoAntyk skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Nabywcę formą dostawy/odbioru.


2.6. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która założyła Konto, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.


2.7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.


2.8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.


2.9. Nabywca – zarejestrowany Użytkownik Sklepu internetowego NeoAntyk, który dokonał zakupu w sklepie internetowym NeoAntyk poprzez dokonanie wyboru Produktu, podanie swych danych niezbędnych do realizacji zamówienia, zatwierdzenie zamówienia oraz zapłatę ceny. Nabywcą może być zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca.


2.10. Login (nazwa Użytkownika) – ciąg znaków będący indywidualnym oznaczeniem Użytkownika umożliwiający jego identyfikację w Sklepie internetowym NeoAntyk, wybierany przez Użytkownika podczas Rejestracji, składający się z minimum 5 znaków, tj. małych i wielkich liter (a-z lub A-Z) bez polskich znaków z ogonkami, cyfr i/lub znaków specjalnych.


2.11. Hasło – unikalny ciąg znaków używany do logowania się w Sklepie internetowym …., wybierany przez Użytkownika podczas Rejestracji z możliwością jego późniejszej zmiany w ustawieniach Konta, składający się z minimum 8 znaków, tj. małych i wielkich liter (a-z lub A-Z) bez polskich znaków z ogonkami, cyfr i/lub znaków specjalnych.


2.12. Konto – udostępnione bezpłatnie Użytkownikowi przez Administratora prawo dostępu do zasobów Sklepu internetowego NeoAntyk, w którym gromadzone są przekazane dobrowolnie przez Użytkownika dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w serwisie, prowadzone przez Administratora dla Użytkownika pod unikalną nazwą Użytkownika (login), korzystanie z którego wymaga dokonania rejestracji oraz każdorazowego podania loginu i hasła.


2.13. Rejestracja – bezpłatna procedura zakładania Konta w Sklepie internetowym NeoAntyk oraz akceptacja Regulaminu.


2.14. Regulamin – niniejszy regulamin.


 

3. Warunki korzystania ze Sklepu internetowego NeoAntyk

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego NeoAntyk jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego w Sklepie internetowym NeoAntyk (dokonywanie zakupów poprzez rejestrację) bądź rozpoczęcie procesu składania zamówienia przez podanie danych osobowych i adresowych (dokonywanie zakupów bez rejestracji).


3.2. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora przekazanych w formularzu rejestracyjnym dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów, wyrażeniu zgody na otrzymywanie wiadomości systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu internetowego NeoAntyk


3.3. Korzystanie ze Sklepu internetowego NeoAntyk oznacza akceptację Regulaminu. Zalogowanie w Sklepie internetowym NeoAntyk oznacza akceptację Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.


3.4. Sklep internetowy NeoAntyk świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.


3.5. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego NeoAntyk, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.


3.6. Administrator dołoży wszelkich starań, by Sklep internetowy NeoAntyk funkcjonował w sposób ciągły. Administrator zastrzega, że w funkcjonowaniu Sklepu internetowego …. mogą wystąpić przerwy, w szczególności w celu dokonania aktualizacji danych, naprawy systemu lub dokonania innych prac konserwacyjnych, o czym Administrator informuje ogłoszeniem na stronie www Sklepu internetowego NeoAntyk


3.7. Usługi są świadczone przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego NeoAntyk do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Administratora. Administrator jest uprawniony do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Użytkowników, z zastrzeżeniem zachowania praw Nabywców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług.


3.8. Prawidłowe i pełne korzystanie przez Użytkowników z Usług oferowanych przez Administratora w ramach Sklepu internetowego NeoAntyk wymaga posiadania komputera z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowanym oprogramowaniem i przeglądarką internetową, a także konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze, przy czym korzystanie z niektórych aplikacji Sklepu internetowego NeoAntyk może być uzależnione od instalacji oprogramowania, np. typu Java, Java Script itp.


3.9. W przypadku świadczenia Usług Administrator nie jest dostawcą Internetu. W celu korzystania z Usług Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do Internetu.


3.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.


3.11. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, jak np. wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Administrator informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Administratora, jak i Użytkownika. Użytkownik przyjmuje niniejszym do wiadomości, że mimo stosowania przez Administratora rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.


3.12. Administrator oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.


3.13. Cenniki lub reklamy umieszczone w Sklepie internetowym NeoAntyk są jedynie informacją handlową i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Stanowią one jedynie zaproszenie do rokowań w myśl art. 71 Kodeksu cywilnego.


3.14. Sklep internetowy NeoAntyk nie odpowiada za różnice w wyglądzie lub kolorach zamówionych Produktów z otrzymanymi, które wynikają z powodów technicznych lub związanych z różnym odwzorowaniem kolorów Produktów na różnych komputerach, jak i wynikających ze specyfiki Produktu, tj. np. struktura drewna lub kolorystyka itp.


3.15. Sklep internetowy NeoAntyk zastrzega możliwość czasowej niedostępności Produktów w żądanej przez Nabywcę kolorystyce, rozmiarze, ilości.


3.16. Sklep internetowy NeoAntyk oraz poszczególne jego elementy, w szczególności jego nazwa, koncepcja, wygląd graficzny, baza danych oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe jest własnością Administratora lub podmiotów, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy i podlega ochronie prawnej.


3.17. Wszystkie Produkty i ich nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.


3.18. Zdjęcia prezentujące Produkty umieszczone na stronie Sklepu internetowego NeoAntyk mają charakter poglądowy i mogą nie oddawać w całości rzeczywistego wyglądu Produktu/ów ani nie pokazywać wszystkich szczegółów. Obsługa Sklepu internetowego NeoAntyk jest gotowa do odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wyglądu Produktu/ów, jak i ich parametrów technicznych i innych cech, a w razie konieczności, do udostępnienia drogą e-mail zdjęć lub rysunków, które mogłyby te wątpliwości rozwiać.


3.19. Dostawa Produktu, który znajduje się na stanie magazynowym Sklepu internetowego NeoAntyk, następuje w ciągu 10 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez Sklep internetowy NeoAntyk Dostawa Produktów na specjalne zamówienie będzie realizowana w indywidualnie ustalanych terminach, o czym Nabywca będzie poinformowany w ciągu 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w ramach warunków realizacji zamówienia.


 

4. Przyjmowanie i realizacja zamówienia

4.1. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.neoantyk.pl . Klient po zarejestrowaniu (przycisk „Zarejestruj się”) i zalogowaniu się na ww. stronie internetowej, dostaje potwierdzenie założenia konta na podany podczas rejestracji adres e-mail. Istnieje również możliwość dokonania zakupów w sklepie internetowym NeoAntyk bez konieczności rejestracji.


4.2. Następnie Klient składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „DO KOSZYKA”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu wysyłki/odbioru i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia.


4.3. W Koszyku, Klient wskazuje:
a) Zamawiane produkty (podając odpowiednią ilość oraz ich rodzaj);
b) Adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony;
c) rodzaj dokumentu księgowego potwierdzającego sprzedaż: paragon fiskalny lub rachunek;
d) sposób dostawy;
e) sposób płatności;
f) kod rabatowy (opcjonalnie).


4.4. Klient po zapoznaniu się z regulaminem sklepu i zaakceptowaniu jego warunków składa zamówienie przez wybór polecenia „ZAMAWIAM”.


4.5. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży Sklepu internetowego NeoAntyk przez obsługę sklepu) Użytkownik otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie zostało złożone. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość m.in. telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.


4.6. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sklep internetowy NeoAntyk przyjęcia zamówienia do realizacji.


4.7. Sklep internetowy NeoAntyk rozpoczyna realizację zamówienia:
a. w przypadku zamówień złożonych w procedurze płatności przy odbiorze, niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia od Użytkownika.
b. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym, natychmiast po zaksięgowaniu dokonanej przez Użytkownika wpłaty na rachunek bankowy Sklepu internetowego NeoAntyk wskazany przy zamówieniu. Klient zobowiązany jest do podania w tytule przelewu numeru zamówienia oraz imienia i nazwiska Zamawiającego zgodnie ze schematem podanym w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. W przeciwnym przypadku może nastąpić wydłużenie czasu realizacji zamówienia.


4.8. Sklep internetowy NeoAntyk w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w zamówieniu zostaną umieszczone dane pozwalające na prawidłową identyfikację Użytkownika, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.


4.9. W przypadku, gdy Produkt jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu internetowego NeoAntyk) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Użytkownika w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, Sklep internetowy NeoAntyk ma prawo do odstąpienia od realizacji Umowy. W takim wypadku Sklep internetowy NeoAntyk najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, zawiadamia Nabywcę o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od Nabywcy sumę pieniężną.


4.10. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 30 dni kalendarzowych, Nabywca jest informowany przez obsługę Sklepu internetowego NeoAntyk o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).


4.11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba Produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się Produktów ze sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, Sklep internetowy NeoAntyk poinformuje o tym fakcie Użytkownika. W takim wypadku Sklep internetowy NeoAntyk będzie uprawniony do skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy.


4.12. Do każdego zamówienia wystawiana jest paragon lub rachunek, zgodnie z dyspozycją Użytkownika przekazaną w zamówieniu.


4.13. Sklep internetowy NeoAntyk zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność klienta.


 

5. Zakupy bez rejestracji

5.1. Podmiot zainteresowany zrobieniem jednorazowych, szybkich zakupów w Sklepie internetowym NeoAntyk (z pominięciem procesu rejestracji i logowania w Sklepie internetowym NeoAntyk) wybiera interesujące go Produkty, wypełnia formularz „Zakupy bez rejestracji”, w którym podaje m.in. swój adres e-mail i telefon kontaktowy (w celu wysłania potwierdzenia złożenia oraz przyjęcia zamówienia do realizacji lub do kontaktu w przypadku podania niepełnych danych. Należy pamiętać, że w takim wypadku podmiot: nie ma osobistego koszyka, nie może śledzić statusu swojego zamówienia, nie ma wglądu w historię swoich zamówień, przy ponownych zakupach wszystkie wymagane dane będzie trzeba podać ponownie.


5.2. Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym punkcie oraz charakteru nabywania Produktów bez rejestracji, postanowienia Regulaminu, w tym w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych, dotyczące Użytkowników, którzy nabywają Produkty, stosuje się odpowiednio do podmiotów dokonujących nabycia Produktów bez Rejestracji. Przyznanie podmiotom dokonujących nabycia Produktów bez Rejestracji pełnych uprawnień jakie przysługują Użytkownikom zgodnie z Regulaminem (w tym: śledzenie statusu swojego zamówienia, wgląd w historię zamówień, wysyłanie wiadomości do Sklepu internetowego NeoAntyk, możliwość wystawiania komentarzy) może zostać uzależnione od dokonania Rejestracji.


 

6. Zmiany w zamówieniach

6.1. Zmiany w zamówieniu Użytkownik może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania Produktów do wysyłki). Użytkownik może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.


6.2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem internetowym NeoAntyk poprzez e-mail pod adresem neoantyk@gmail.com lub telefonicznie pod numerem (+48) 504-44-54-55 Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Użytkownika jako właściciela Konta, na którym zostało złożone zamówienie podlegające modyfikacji.


 

7. Ceny Produktów

7.1. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego NeoAntyk podawane są w złotych polskich.


7.2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.


7.3. Sklep internetowy NeoAntyk zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów umieszczonych na stronie internetowej Sklepu internetowego NeoAntyk, wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego NeoAntyk bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.


 

8. Dostawa

8.1. Dostawa Produktów odbywa się w wybrany przez Użytkownika i określony w zamówieniu sposób. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostawy obowiązującym w dniu złożenia przez Użytkownika zamówienia. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach pomocy w zakładce „Koszty dostawy”.


8.2. W przypadku złożenia przez Użytkownika zamówienia na Produkty nietypowe lub o wysokiej wartości, Sprzedawca może, w procesie potwierdzenia zamówienia, zażądać wpłaty zadatku na poczet realizacji zamówienia lub przedpłaty pełnej wartości zamówienia, co będzie zaznaczone w warunkach realizacji zamówienia. Przedpłata taka będzie udokumentowana paragonem lub rachunkiem, wystawionym przez Sprzedawcę.


 

9. Czas realizacji zamówienia

9.1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas dostawy.


9.2. Przy każdym Produkcie podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do przyjęcia zamówienia do wysłania paczki ze Sklepu internetowego NeoAntyk wybraną przez Nabywcę formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na Produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, a termin wysyłki dla zamówienia określany jest na podstawie Produktu o najdłuższym czasie realizacji.


9.3. Czas dostawy jest ustalany zgodnie z pkt 5 – 7 ust. IV Regulaminu.


9.4. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub dostawa transportem firmy NeoAntyk na adres wskazany przez Nabywcę lub przygotowywane są do odbioru z magazynu, w zależności od wyboru Nabywcy dokonanego przy składaniu zamówienia.


9.5. Sposób i deklarowane przez przewoźników terminy dostawy dla zamówień: Sposoby i czas dostawy w Polsce:
a) Paczka pocztowa, przewidywany czas dostawy – według wewnętrznych regulaminów
Poczty Polskiej. Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie „Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym” oraz ustawy „Prawo pocztowe”, odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych;
b) firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 3 dni robocze.
Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
c)dostawa firmą NeoAntyk, przewidywany czas dostawy do 10 dni roboczych.
d) odbiór osobisty w magazynach NeoAntyk, przewidywany czas dostawy: tego samego dnia roboczego po potwierdzeniu zamówienia e-mailem przez Sklep Internetowy NeoAntyk


9.6. Sklep internetowy NeoAntyk nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Nabywcę nieprawidłowego adresu dostawy.


 

10. Formy płatności i nadpłaty

10.1. Nabywca może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
a) płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
b) płatność gotówką w przypadku zamówienia odbieranego osobiście w magazynach firmy NeoAntyk.
c) przelew bankowy wykonywany z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto:
BZW WBK: 81 1090 1450 0000 0001 1542 2783
NEOANTYK Anna Kubacka
ul. Północna 5
62-006 Kobylnica
bez względu na formę dostawy/odbioru.


10.2. W przypadku wybranych Produktów, z uwagi na ich właściwości lub wartość Sklep internetowy NeoAntyk zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Szczegółowa informacja w tym zakresie umieszczona jest bezpośrednia przy opisie Produktu.


 

11. Reklamacje Produktów

11.1. Sklep internetowy NeoAntyk odpowiada wobec Nabywcy będącego Konsumentem za niezgodność z umową zakupionych Produktów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).


11.2. Nabywcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie internetowym NeoAntyk w przypadku stwierdzenia, że dostarczony Produkt jest niezgodny z umową lub został uszkodzony podczas transportu.


11.3. Nabywca, po uprzednim porozumieniu się ze Sklepem internetowym NeoAntyk np. telefonicznie lub mailowo, powinien odesłać niezgodny z umową Produkt na adres Sklepu internetowego NeoAntyk Informacje o rodzaju spedytora zostaną podane podczas kontaktu z Nabywcą. Do odsyłanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu oraz drogą mailową opis zgłoszenia reklamacyjnego ze wskazaniem, czy Nabywca chce skorzystać z roszczeń reklamacyjnych (w Sklepie internetowym NeoAntyk), a także zakres żądania Nabywcy.


11.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sklep internetowy NeoAntyk przesyłki z reklamowanym Produktem. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie zgodnie z wolą Nabywcy w pierwszej kolejności naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe lub wymagające nadmiernych kosztów, Sklep internetowy NeoAntyk zwróci Nabywcy równowartość ceny Produktu. Jeżeli wymiana Produktu narażałaby Nabywcę na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że niezgodność Produktu z umową jest nieistotna. Na życzenie Nabywcy możliwe jest także zamiast uzyskania zwrotu środków finansowych złożenie przez niego oferty na inne dostępne w Sklepie internetowym NeoAntyk Produkty. W takim wypadku dostawa Produktu nastąpi na koszt Nabywcy, a Nabywca otrzyma wyłącznie zwrot różnicy cen (w przypadku zakupu towarów o mniejszej wartości) lub zobowiązany będzie do dopłaty różnicy (w przypadku zakupu Produktów o większej wartości).


11.5. W razie niezajęcia przez Sklep internetowy NeoAntyk stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Nabywcę reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania reklamowanych Produktów, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sklep internetowy NeoAntyk za uzasadnioną.


11.6. Poniesione, udokumentowane koszty związane z odesłaniem Produktu reklamowanego przez Nabywcę, Sklep internetowy NeoAntyk zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.


11.7. Zapisy pkt. 10.3. – 10.6. nie mają zastosowania do zakupów dokonanych przez Przedsiębiorcę. W stosunku do tych podmiotów zastosowanie znajdują w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi/gwarancji.


 

12. Prawo odstąpienia od umowy

12.1. Nabywca ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).


12.2. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez Nabywcę oświadczenia na piśmie, wysłanego w terminie wskazanym w pkt. 8.1 powyżej, na następujący adres:
NEOANTYK Anna Kubacka
ul. Północna 5
62-006 Kobylnica
Nabywca zobowiązany jest zwrócić Produkt, od którego zakupu odstąpił, niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Zwracany Produkt należy odesłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu. Nabywca proszony jest o dodanie adnotacji „zwrot ustawowy”.


12.3. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep internetowy NeoAntyk zwróci Nabywcy kwotę ustaloną w oparciu o obowiązujące przepisy niezwłocznie, nie
później niż w ciągu 14 dni roboczych przelewem na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.


12.4. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez Przedsiębiorcę. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.


12.5. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy Produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Nabywcy z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.


 

13. Reklamacje Usług

13.1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą realizacji Usług przez Administratora, jeżeli Usługi nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.


13.2. Reklamację można złożyć na piśmie za pomocą listu poleconego wysłanego na adres Sklepu internetowego NeoAntyk wskazanego w pkt. 1.3. Regulaminu bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Użytkownika (w szczególności login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.


13.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji a przed jej rozpatrzeniem, Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.


13.4. Za dzień złożenia reklamacji uznaje się dzień odebrania przez Administratora reklamacji w prawidłowej postaci, zawierającej wszelkie wymagane elementy i nie wymagającej uzupełnienia.


13.5. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 60 dni od zaistnienia zdarzeń stanowiących przyczynę reklamacji.


13.6. Odpowiedź na reklamację, po jej rozpatrzeniu przez Administratora, zostaje wysłana na kontaktowy adres e-mail Użytkownika podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.


 

14. Rola Administratora oraz prawa i obowiązki Użytkownika

14.1. Zakazane jest korzystanie z Konta Użytkownika przez osoby trzecie jak i korzystanie z Kont innych Użytkowników.


14.2. Administrator zezwala Użytkownikowi na korzystanie ze Sklepu internetowego NeoAntyk poprzez łączenie się z serwerem Administratora za pomocą udostępnionego Użytkownikowi Konta.


14.3. Zabronione jest wykorzystanie z zasobów Sklepu internetowego NeoAntyk przez Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszający uzasadnione interesy Administratora.


14.4. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania hasła i loginu w bezpiecznym miejscu i do nie udostępniania ich osobom trzecim.


14.5. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania z jednego, kilku lub wszystkich Kont Użytkownika lub zawieszenie (blokada) możliwości korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego NeoAntyk, w przypadkach wskazanych w Regulaminie. Zablokowanie możliwości korzystania z Konta (blokada Konta) oraz blokada możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego NeoAntyk, wyłączają możliwość dokonywania jakichkolwiek operacji poprzez Konto, którego dotyczy blokada.


14.6. Administrator może zablokować na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta danego Użytkownika lub zablokować możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego NeoAntyk, w przypadku, gdy działania lub zaniechania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię Administratora lub w inny sposób szkodzą Administratorowi.


14.7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania będące podstawą do zablokowania Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora.


14.8. Użytkownik, którego Konto jest zablokowane, nie może ponownie dokonać Rejestracji w Sklepie internetowym NeoAntyk bez uprzedniej zgody Administratora.


14.9. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikom najwyższej jakości świadczonych Usług, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego korzystania lub brak możliwości korzystania ze Sklepu internetowego NeoAntyk przez Użytkownika z przyczyn niezależnych od Administratora, wynikające w szczególności z działania siły wyższej, awarii sprzętu lub niedozwolonej ingerencji Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę wprowadzonych przez Użytkowników danych.


14.10. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnego modyfikowania zasobów Sklepu internetowego NeoAntyk.


14.11. Użytkownik wyraża zgodę na logowanie się do Konta Użytkownika osób wyznaczonych przez Administratora, w celu prawidłowej obsługi technicznej Konta (w szczególności w celu udzielenia pomocy na rzecz Użytkownika).


 

15. Polityka prywatności

15.1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Administrator jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Administratora oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.


15.2. Administrator dochowuje szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności i danych użytkowników Serwisu, w szczególności stosuje zasady określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) i gwarantuje wszystkim osobom logującym się, wypełniającym formularze kontaktowe i rejestrującym się w Serwisie, że dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej. Wszyscy użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi i tylko od decyzji Użytkownika będzie zależało kiedy dokona on rejestracji lub logowania się w Serwisie.


15.3. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika ze Sklepu internetowego NeoAntyk w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.


15.4. Administrator w zależności od tego, jakiego celu dotyczy przetwarzanie danych osobowych oraz w jaki sposób zostały dostarczone, będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres do wysyłki (imię, nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu komórkowego, adres email, podpis, pseudonim Użytkownika NIP, dane dotyczące zakończenia sieci Internet, z którym łączy się Twoje urządzenie (telefon, komputer, tablet itp.), za pomocą którego przeglądasz nasze strony WWW, tj. adres IP oraz informacje dotyczące plików Cookies.


15.5. Administrator może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne):oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług, informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.


15.6. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


15.7. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, w tym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


15.8. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby jego dane były przetwarzane w dalszym ciągu w określonym celu, czyli np. nie chce otrzymywać: komunikatów e-mail lub ma inne pytanie w związku z przetwarzaniem danych osobowych – musi niezwłocznie skontaktować się z Administratorem danych osobowych poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie WWW pod adresem: www.neoantyk.pl lub poprzez wskazane na tej stronie adresy e-mail.


15.9. Dane Użytkowników będą przetwarzane w następującym w celu:
– realizacji zamówienia, jeśli Użytkownik dokonywał zakupu w naszym sklepie online;
– przesyłania informacji handlowych, marketingowych oraz innych informacji dotyczących naszej działalności, w postaci wiadomości email jeśli Użytkownik zapisał się do naszego newslettera;
– obsługi reklamacji, jeśli Użytkownik dokonał reklamacji naszych;
– realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa dotyczących kwestii podatkowych, finansowych, związanych z realizacją umowy;
– realizacji innych umów, o ile doszło do ich zawarcia, niezależnie od formy i miejsca;
– realizacji innych, prawnie usprawiedliwionych celów, w tym także jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.
– mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.


15.10. Administrator może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.


15.11. Administrator stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy plików „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników e Sklepu internetowego NeoAntyk . Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu internetowego NeoAntyk.


 

16. Zmiany Regulaminu i rozwiązanie umowy

16.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.


16.2. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach Regulaminu, w tym poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie Sklepu internetowego NeoAntyk.


16.3. Aktualny Regulamin jest umieszczany na stronie internetowej Sklepu internetowego NeoAntyk oraz udostępniany nieodpłatnie Użytkownikowi, a także na każde jego żądanie.


16.4. Zmiana staje się skuteczna z dniem wskazanym przez Administratora, który to dzień nie może być wyznaczony wcześniej niż z upływem 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od momentu umieszczenia na stronie Sklepu internetowego NeoAntyk zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.


16.5. Użytkownik może odmówić akceptacji zmian Regulaminu przesyłając Administratorowi za pośrednictwem formularza kontaktowego oświadczenie o odmowie akceptacji zmian w terminie 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Użytkownika przez Administratora o zmianie Regulaminu. Niedostarczenie odmowy akceptacji zmian w powyższym terminie jest uznawane za akceptację zmian przez Użytkownika.


16.6. Przesłanie do Administratora odmowy akceptacji zmian w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Użytkownika przez Administratora o zmianie Regulaminu jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, liczonego od dnia otrzymania przez Administratora informacji o odmowie akceptacji zmian. W okresie wypowiedzenia, Użytkownika obowiązuje brzmienie Regulaminu sprzed dokonanej zmiany.


 

17. Postanowienia końcowe

17.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie www Sklepu internetowego NeoAntyk.


17.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, lub okaże się niemożliwe do wyegzekwowania, wówczas zostanie ono uznane za wyjęte z niniejszego Regulaminu i nie będzie naruszało ważności i możliwości wyegzekwowania pozostałych jego postanowień.


17.3. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Sklepu internetowego NeoAntyk będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo polskie sądy powszechne.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.


Koszyk